E-government documents for Norway

Name
Year of publishing
Description
Link
Electronic signature act
2001
Act No. 81 of 15 June 2001 relating to electronic signature (Electronic Signature Act) contains detailed provisions for electronic identification of persons and gives qualified electronic signatures equal status to traditional signatures for administrative purposeseng.nkom.no
eCommerce Act
2003
It applies to electronic commerce and other Information Society services and regulation and control of such services by the public authorities. Its purpose is to ensure free movement of information society services within the European Economic Area (EEA)www.wipo.int
Electronic communication act
2003
he Act regulates the transmission of electronic communications in addition to the associated infrastructure, services, equipment and installations.www.wipo.int
Regulation on electronic communication with and within the public administration.
2004
The Regulation is intended to promote predictability and flexibility, and to facilitate the coordination of secure and appropriate technical solutions, including eSignatures.lovdata.no
Freedom of information act
2006
The purpose of this Act is to facilitate an open and transparent public administration, and thereby strengthen freedom of information and expression, democratic participation, legal safeguards for the individual, confidence in public authorities and control by the public. Furthermore, it shall ease the re-use of public information.www.ub.uio.no
An Information Society for All
2007
Biała Księga Ministra ds. Administracji Rządowej i Reformwww.regjeringen.no (english version)
Digital Agenda for Norway ICT for Growth and Value Creation, Meld. St. 23 (2012–2013) Report to the Storting (white paper)
2009
Część składowa Digitiliseringprogrammetwww.regjeringen.no
Difi Strategien 2012-2015
2011
Strategia Difi (Agency for Public Management and E-Government) Zadaniem agencji jest zwiększenie skuteczności działania sektora publicznego, orientacji sektora publicznego na użytkownika, przejrzystości działania władz publicznych oraz zapewnienie koordynacji działań organów sektora publicznego. www.difi.no
Norway - First National Action Plan 2012-2013
2011
Roboczy plan mający zostać poddany konsultacjom społecznym. Poruszał następujące zagadnienia: otwarty sektor publiczny i rząd ‘inkluzywny’,
działania promujące równość płci i pełny udział kobiet w życiu publicznym,
przejrzystość zarządzania finansami, w tym przejrzystość zarządzania zyskami pochodzącymi ze sprzedaży ropy naftowej i gazu.
www.opengovpartnership.org/actionplan
Digitiliseringsprogrammet (Digitizing Public Sector Services)
2012
podstawowy dokument strategiczny w zakresie e-government w Norwegiiwww.regjeringen.no (english version)
Norway’s second Action Plan on Open Government Partnership 2013-2015
2013
Znaleźć w nim można opis kolejnych zobowiązań (commitment descprition) na rzecz otwartego rządu, wskaźniki brane pod uwagę przy ocenie podjętych zobowiązań, działania, obszar geograficzny zaplanowanego działania, zasadę Partnerstwa na Rzecz Otwartego Rządu, do której to zobowiązanie się odnosi, datę wykonania zadania, wyzwania oraz informację na temat agencji wykonawczej.www.opengovpartnership.org/actionplan
Tagged: