Lista dokumentów dotyczących E-government dla Norwegii

Nazwa
Rok publikacji
Opis
Link
Electronic signature act
2001
Ustawa no.81 z dnia 15 czerwca 2001 odnosząca się do podpisu elektronicznego (Electronic Signature Act), zawiera szczegółowe postanowienia dotyczące elektronicznej identyfikacji osób, w sprawach administracyjnych daje certyfikowanym elektronicznym podpisom status równy podpisowi tradycyjnemu.eng.nkom.no
eCommerce Act
2003
Odnosi się do elektronicznego biznesu i innych usług społeczeństwa informacyjnego, regulacji i kontroli nad tymi usługami przez władze publiczne. Jej celem jest zapewnienie swobody przepływu usług społeczeństwa informacyjnego na terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
www.wipo.int
Electronic communication act
2003
"Ustawa reguluje kwestie transmisji sygnałów elektronicznych jako uzupełnienie do istniejącej
infrastruktury, usług, wyposażenia i instalacji"
www.wipo.int
Regulation on electronic communication with and within the public administration.
2004
Regulacja ma na celu promocję przewidywalności i elastyczności a także uproszczenie koordynacji bezpiecznych i adekwatnych rozwiązań technicznych, w tym e-Podpisów.
lovdata.no
Freedom of information act
2006
Celem tej ustawy jest umożliwić budowę otwartej i przejrzystej administracji publicznej i w związku z tym wzmocnić wolność informacji i ekspresji, partycypację demokratyczną, ochronę prawną dla jednostek, zaufanie do instytucji publicznych a także kontrolę opinii publicznej. Co więcej, powinna ona uprościć ponowne wykorzystanie informacji publicznej. www.ub.uio.no
An Information Society for All
2007
Biała Księga Ministerstwa Administracji i Reform Rządowych
www.regjeringen.no (english version)
Digital Agenda for Norway ICT for Growth and Value Creation, Meld. St. 23 (2012–2013) Report to the Storting (white paper)
2009
Część Digitiliseringprogrammet
www.regjeringen.no
Difi Strategien 2012-2015
2011
Strategia Agencji Zarządzania Publicznego i E-Government (Agency for Public Management and E-Government) odpowiedzialna jest za lepsze funkcjonowanie sektora publicznego, jej orientację na użytkownika, przejrzystość usług publicznych a także dbanie o koordynację pomiędzy poszczególnymi instytucjami publicznymi. www.difi.no
Norway - First National Action Plan 2012-2013
2011
Roboczy plan mający zostać poddany konsultacjom społecznym. Poruszał następujące zagadnienia: otwarty sektor publiczny i rząd ‘inkluzywny’, działania promujące równość płci i pełny udział kobiet w życiu publicznym, przejrzystość zarządzania finansami, w tym przejrzystość zarządzania zyskami pochodzącymi ze sprzedaży ropy naftowej i gazu.
www.opengovpartnership.org/actionplan
Digitiliseringsprogrammet (Digitizing Public Sector Services)
2012
Podstawowy dokument e-Government dla Norwegiiwww.regjeringen.no (english version)
Norway’s second Action Plan on Open Government Partnership 2013-2015
2013
Znaleźć w nim można opis kolejnych zobowiązań (commitment descprition) na rzecz otwartego rządu, wskaźniki brane pod uwagę przy ocenie podjętych zobowiązań, działania, obszar geograficzny zaplanowanego działania, zasadę Partnerstwa na Rzecz Otwartego Rządu, do której to zobowiązanie się odnosi, datę wykonania zadania, wyzwania oraz informację na temat agencji wykonawczej.www.opengovpartnership.org/actionplan