Lista dokumentów dotyczących E-government dla Polski

Nazwa
Rok publikacji
Opis
Link
USTAWA O PODPISIE ELEKTRONICZNYM
2001
Regulacja dotycząca warunków i kryteriów wykorzystania podpisu elektronicznego, skutków prawnych jego wykorzystania a także zasad i monitorowania innych podmiotów korzystających z e-podpisu. sejm.gov.pl
USTAWA O DOSTĘPIE DO INFORMACJI PUBLICZNEJ
2001
Regulacja dotycząca dostępu do informacji publicznej a także warunków i kryteriów ponownego wykorzystania informacji publicznej. Sejm.gov.pl
USTAWA O INFORMATYZACJI DZIAŁALNOŚCI PODMIOTÓW REALIZUJĄCYCH ZADANIA PUBLICZNE
2005
Regulacje odnoszące się do technicznych aspektów związanych z tematyką e-gov, w tym z platformą EPUAP.Sejm.gov.pl
USTAWA Z 9 I 2009 r. O ZMIANIE USTAWY — KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
2009
Wprowadzenie elektronicznych procedur sądowych/pozwów/płatności. e-sad.gov.pl
USTAWA Z 24 V 2013 r. O ZMIANIE USTAWY O KSIĘGACH WIECZYSTYCH I HIPOTECE
2013
Digitalizacja sądowych rejestrów nieruchomości.
---
USTAWA O ZMIANIE USTAWY O KRAJOWYM REJESTRZE KARNYM ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
2013
Digitalizacja sądowych rejestrów ewidencji gospodarczej. bip.ms.gov.pl
Tagged: