PL: Konsultacje On-line

Platforma elektroniczna www.konsultacje.gov.pl jest pilotażową wersją systemu do prowadzenia konsultacji drogą elektroniczną, powstałą w ramach projektu finansowanego z EFS realizowanego przez Ministerstwo Gospodarki. Platforma ma na celu umożliwienie przeprowadzania konsultacji publicznych on-line, ułatwienie różnym grupom interesariuszy udziału w procesie tworzenia prawa oraz zwiększenie transparentności procesu legislacyjnego (komunikowanie i konsultowanie projektów legislacyjnych oraz innych dokumentów rządowych).

Platforma zakłada trzy rodzaje użytkowników: gości (użytkownicy niezarejestrowani), użytkowników indywidualnych oraz użytkowników instytucjonalnych (oba rodzaje zakładają opcję rejestracji). Użytkownik o statusie gościa może przeglądać treści zamieszczone na platformie, nie może jednak zgłaszać swoich uwag i komentarzy ani też prowadzić dyskusji z innymi użytkownikami na forum. Rejestracja użytkowników indywidualnych możliwa jest za pośrednictwem aktywnego profilu zaufanego w systemie e-PUAP. Rejestracja użytkownika instytucjonalnego wymaga podania danych instytucji oraz akceptacji ze strony administratora platformy. Po kliknięciu na poszczególne instytucje można uzyskać informację nt. danych użytkownika (dane teleadresowe), historii (m.in. czas posiadania konta), aktywności na forum i zgłaszanych uwag.

Jak podaje Ministerstwo Gospodarki od kwietnia 2014 roku zamieszczane są na stronie wybrane inicjatywy (wzbudzające duże publiczne zainteresowanie i kontrowersje) z 5 innych ministerstw: Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwa Sprawiedliwości i Ministerstwa Zdrowia. Pomimo tego platforma charakteryzuje się niską aktywnością w zgłaszaniu uwag, każdy konsultowany projekt dokumentacji ma od kilkuset do trzech tysięcy wyświetleń.