Strategia cyfrowa Stanów Zjednoczonych

Rafał Olszowski – Fundacja Instytut Aurea Libertas

AL_logo4

PODSTAWY PRAWNE I KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA STRATEGII

Strategia rozwoju e-government realizowana obecnie w Stanach Zjednoczonych oparta jest przede wszystkim na następujących aktach prawnych:

 E-Government Act of 2002 (Pub.L. 107–347, 116 Stat. 2899, 44 U.S.C. § 101, H.R. 2458/S. 803), uchwalony 17 grudnia 2002 r.

– Dyrektywa prezydencka Building a 21st Century Digital Government z 23 maja 2012 r.

Executive Order 13571,Streamlining Service Delivery and Improving Customer Service,

Executive Order 13576, Delivering an Efficient, Effective, and Accountable Government.

Memorandum M-13-13, Open Data Policy-Managing Information as an Asset

Memorandum on Transparency and Open Government: z 20 stycznia 2009 r. oraz Open Government Directive z 8 grudnia 2009 r.

Strategia została opisana w następujących dokumentach:

 • Digital Government Strategy (pdf/html5), zakładająca przede wszystkim przeprowadzenie działań zmierzających do usprawnienia działania istniejących już narzędzi i usług elektronicznej administracji oraz lepszą koordynację wdrażania tych usług w przyszłości.Strategia ta obejmuje przede wszystkim działania z zakresu rozwoju narzędzi typu E-Gov 1.0, a także wdrażanie rozwiązań E-Gov 2.0 w niektórych obszarach działania.
 • Inicjatywa Open Government i udział w Open Government Partnership: jest to plan realizacji celów ogłoszonych przez prezydenta B. Obamę w pierwszym dniu sprawowania przez niego urzędu, obejmujących transformację amerykańskiej administracji w kierunku przejrzystości, partycypacji I współpracy z obywatelami. Strategia ta obejmuje m.in. włączanie obywateli w partycypację za pomocą aplikacji internetowych uruchamianych przez poszczególne agencje rządowe i instytycje rządowe. Strategia w obszarach realizowanych z wykorzystaniem technologii informatycznych obejmuje przede wszystkim działania zaliczane do obszaru E-Gov 2.0. Od września 2011 r. z inicjatywy prezydenta USA idea Open Government zyskała wymiar międzynarodowy: decyzją Zgromadzenia Ogólnego ONZ uchwalono Deklarację na rzecz Otwartych Rządów (Open Government Declaration) i utworzono międzypaństwową organizację Open Government Partnership.

Stany zjednoczone przyjęły do tej pory dwa plany działania realizujące cele związane z Open Government: First Open Government National Action Plan for the United States of America z 20 września 2011 r. oraz Second Open Government National Action Plan for the United States of America z 5 grudnia 2013 r. Open Government Directive wskazuje sposoby, w jakie jednostki administracji centralnej powinny realizować założenia prezydenckiego „Memorandum on Transparency and Open Government”. Instrukcje dotyczą publikacji danych i informacji w sieci, poprawy ich jakości, stworzenia i instytucjonalizacji kultury otwartości oraz wprowadzenia rozwiązań, które by to wspierały – m.in.  obowiązek publikacji zbiorów danych o wysokiej wartości na portalu data.gov, stworzenia centralnej strony internetowej monitorującej postępy podmiotów federalnych w realizowaniu wytycznych dyrektywy oraz stron poświęconych otwartości na portalach każdej z agend rządowych, a także publikacji szczegółowych planów działań dla każdej z agencji (Open Government Plans).

DOKUMENTY ŹRÓDŁOWE ONLINE

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/egov/digital-government/digital-government-strategy.pdf

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/us_national_action_plan_final_2.pdf

http://www.whitehouse.gov/sites/default/files/docs/us_national_action_plan_6p.pdf

Raporty z realizacji Digital Government Strategy:

Report in .html format (11/12/2013): http://www.state.gov/digitalstrategy/209886.htm
-05/23/13 Digital Government Strategy Progress Report for the U.S. Department of State
-05/10/13 Digital Government Strategy: Milestone 2.1 for Customer-Facing Systems (APIs)
-05/10/13 Digital Government Strategy: Milestone 7.1 for Customer-Facing Services (Mobile)

-05/30/14 Open Data Plan and Inventory Schedule [ PDF version]
-03/19/14 Open Data Plan and Inventory Schedule [ PDF version]

The Digital Government Strategy

Strategia rozwoju cyfrowego identyfikuje potrzeby rozwoju elektronicznej administracji w następujących obszarach:

 1. Zarządzanie informacjami (“Information-Centric” approach): należy odejść od podejścia skupionego na zarządzaniu „dokumentami” i przejść do zarządzania bazami danych i informacjami, traktowanymi jako open data, które powinny być tagowane współdzielone, zabezpieczane, a także prezentowane w sposób możliwie użyteczny dla ich użytkownika.

Problemem pojawiającym się do tej pory była publikacja przez poszczególne agendy rządowe dokumentów i danych w postaci niejednorodnej, w różnych formatach plików i w różnych strukturach. Problemem było również korzystanie z różnych standardów informatycznych, które niekoniecznie były otwartymi standardami.

Strategia zakłada, że każdą treść (content) należy traktować jako dane, które powinny zostać ustrukturalizowane i powiązane z odpowiadającymi im metadanymi (metadata). Informacje powinny być udostępniane za pomocą API webowych, co pozwoli stosować architekturę informacji zorientowaną na interoperacyjność i otwartość (interoperability and openness) i umożliwi współkorzystanie ze zbiorów danych wewnątrz agencji, pomiędzy agencjami, w sektorze prywatnych przedsiębiorców oraz przez indywidualnych obywateli. Wszystkie agencje rządowe powinny używać otwartych standardów.

 1. Korzystanie ze „współdzielonej platformy” (A “Shared Platform” approach): agencje rządowe powinny współpracować w celu redukcji kosztów infrastruktury informatycznej, usprawniając swój rozwój i stosując spójne ze sobą standardy. Problemem było występujące do tej pory powielanie kosztów poprzez korzystanie z różnych dostawców usług hostingowych, korzystanie z różnych usługodawców wspierających i serwisujących aplikacje, korzystanie z różnych systemów zarządzania treścią stron internetowych (CMS, Content Management System).

Zidentyfikowaną potrzebą jest wprowadzanie „współdzielonych rozwiązań” (shared solutions), dostarczanych przez jedną agencję lub instytucję, lecz używanych przez wiele. Przykładowo powinna powstać centralna platforma hostingowa umożliwiająca licznym agencjom korzystanie z przestrzeni dysków internetowych dla istniejących i nowo powstających projektów, aby uniknąć tworzenia osobnej infrastruktury dla każdego nowego projektu. Istniejące do tej pory praktyki, takie jak osobne zamówienia i wyłanianie kolejnych dostawców na nowe projekty prowadziły do marnowania pieniędzy podatników.

 1. Wprowadzenie podejścia zorientowanego na „potrzeby klienta” (“Customer-Centric” approach): usługi e-government były dotąd w zbyt małym stopniu tworzone wychodząc naprzeciw faktyczne istniejącym potrzebom „klientów”. „Klientów” można w tym przypadku podzielić zarówno na „wewnętrznych” (pracownicy federalnych instytucji cywilnych i wojskowych innych od tych, które tworzyły daną aplikację), jak i „zewnętrznych” (obywatele, przedsiębiorcy, organizacje badawcze, instytucje stanowe, lokalne i plemienne (tribal)). Wprowadzenie podejścia zorientowanego na klienta ma wpłynąć na zmianę sposobu tworzenia, zarządzania i prezentowania danych przez strony internetowe, aplikacje mobilne, „surowe” bazy danych itp.  Użytkownicy powinni mieć możliwość kształtowania, dzielenia i przyswajania informacji niezależnie od sytuacji, w jakiej z nich korzystają.

Podejście to zakłada również współudział „klientów” przy wytwarzaniu usług.

 1. Wzrost bezpieczeństwa i ochrona prywatności („Security and Privacy”): innowacje muszą być wprowadzane w sposób nie naruszający bezpieczeństwa i prywatności przetwarzanych informacji.

Usługi muszą być budowane z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, prywatności i ochrony danych przez cały cykl technologiczny. W obszarach takich jak: tożsamość, monitoring, uwierzytelnianie, zarządzanie poświadczeniami (credential management), kryptografia.

Rozpowszechnienie się urządzeń mobilnych oraz łączności bezprzewodowej i coraz mniejszy udział komputerów stacjonarnych postawiły przed instytucjami rządowymi nowe wyzwania związane z zachowaniem bezpieczeństwa połączeń. Obszar bezpieczeństwa, który wymaga coraz lepszej ochrony dotyczy zarówno pracowników instytucji publicznych, jak i osób prywatnych – użytkowników usług. Strategia zwraca szczególną uwagę na to, jak rozpowszechnienie urządzeń mobilnych zmienia sposób korzystania z Internetu. Podkreśla się, że już w roku 2015 więcej Amerykanów skorzysta z Internetu za pomocą urządzeń mobilnych, niż za pomocą komputerów stacjonarnych, i usługi administracji publicznej powinny zostać do ich potrzeb dostosowane.

Open Government Initiative, Open Government National Action Plan

Potrzeby zidentyfikowane w Deklaracji na rzecz Otwartych Rządów (Open Government Declaration) oraz w przyjętym przez amerykańską administrację  Open Government National Action Plan:

Pojęcie  Open Government jest rozumiane jako następny krok w rozwoju e-administracji, w którym rozwiązania technologiczne wymuszają zmiany w wykorzystujących je instytucjach. Zidentyfikowane potrzeby obejmują: konieczność przestrzegania standardów otwartości, przejrzystości i rozliczalności w życiu publicznym, potrzeba stworzenia możliwości większego udziału obywateli w sprawach publicznych, poszukiwanie sposobów, dzięki którym rząd będzie bardziej przejrzysty, otwarty na potrzeby społeczne, rozliczalny i skuteczny, wykorzystywani nowych technologii do tworzenia bardziej skutecznego i rozliczalnego rządu.

Deklaracja na rzecz Otwartych Rządów podkreśla również konieczność dostosowywania podejmowanych działań do lokalnych uwarunkowań: błędem jest proste kopiowanie na lokalnym poziomie rozwiązań, które sprawdziły się w innych krajach.

Potrzeby określone w dokumentach “Open Government National Action Plan”:

 • Zwiększenie integralności sfery publicznej
 • Bardziej efektywne zarządzanie zasobami publicznymi
 • Poprawa jakości usług publicznych
 • Reforma rządowych stron internetowych
 • Promowanie innowacji poprzez współpracę międzynarodową

DZIAŁANIA realizowane w ramach strategii

Digital Government Strategy

Strategia ma być realizowana przez szereg współpracujących ze sobą agencji rządowych, ze szczególnym uwzględnieniem Biura Zarządzania i Budżetu (Office of Management and Budget; OMB) oraz General Services Administration (GSA).

Za realizację strategii odpowiedzialny jest Federal Chief Information Officer (CIO) of the United States of America, naczelnik Biura Elektronicznej Administracji (Office of Electronic Government; OEG), które to biuro jest częścią ww. OMB.

Działania prowadzone w celu lepszego zarządzania informacjami (“Information-Centric” approach):

 • Domyślnym sposobem działania administracji ma być udostępnianie informacji na zasadzie Open Data, usystematyzowane tworzenie treści (Content) i udostępnianie API webowych. OMB ustali opartą na tych zasadach, jednolitą dla agencji federalnych politykę publikowania danych, zidentyfikuje standardy i dobre praktyki. Muszą zostać przygotowane opisy charakteryzujące się solidną taksonomią (taxonomy), co ułatwi przeszukiwanie danych, a także adekwatne metadane (metadate). Dzięki właściwemu ustrukturalizowaniu danych będą mogły powstać korzystające z nich różnorodne aplikacje tworzone przez rząd (strony internetowe, aplikacje mobilne oraz wewnętrzne narzędzia przeznaczone dla instytucji rządowych). Dane będą mogły być również udostępniane w postaci „surowej” (raw data), dzięki czemu deweloperzy informatyczni i przedsiębiorcy będą mogli korzystać z nich przy tworzeniu swoich własnych aplikacji. Wszelkie nowe dane tworzone przez agencje mają spełniać ustalone standardy. Informacje na temat ujednoliconego formatu danych, narzędzia oraz studia przypadków będą publikowane za pośrednictwem serwisu Project Open Data, który będzie służył za pomoc zarówno agencjom rządowym wdrażającym założenia Open Data Policy, jak i prywatnym użytkownikom zamierzającym skorzystać z danych udostępnianych przez rząd.
 • W związku z tym, że nie wszystkie istniejące zbiory danych będą mogły być od razu udostępnione zgodnie z ww. standardami, każda z agencji będzie zobligowana do wybrania przynajmniej dwóch skierowanych do klienta usług, w ramach których przetwarzane są dane wysokiej jakości (high value data), i udostępnić te dane za pośrednictwem API webowych. Agencje będą zobowiązane do przygotowania do wybranych zbiorów danych odpowiednio przygotowanych metadanych oraz przygotowania i opublikowania planu przekształcenia baz danych w ten sposób, by możliwie szybko stały się w pełni zgodne z założonymi standardami. Serwis Data.gov zostanie poszerzony o katalog API webowych, dzięki którym prywatne podmioty będą mogły szybko i bez trudu pozyskiwać dane, które będą następnie przetwarzane w ich własnych aplikacjach. API webowe publikowane na stronach poszczególnych agencji i deweloperów będą automatycznie zbierane w tym katalogu. Celem Data.gov zapewnienie swobodnego dostępu do danych gromadzonych przez instytucje publiczne w formatach ustrukturalizowanych, umożliwiających ich dalsze przetwarzanie.

Zgodnie z rozporządzeniem prezydenckim Open Data Policy każda federalna agencja rządowa USA jest zobligowana do aktywnego użytkowania serwisu przez publikację aktualnych baz danych w otwartych formatach, umożliwiających przetwarzanie maszynowe. Zachęcane są do tego również władze lokalne. Publikowana informacja powinna być ustrukturalizowana. Publikacja danych w ten sposób powinna stać się częścią wewnętrznych procedur agencji rządowych.

Działania prowadzone w celu stworzenia współdzielonej platformy (“Shared Platform” approach):

 • Utworzenie Centrum Innowacji Usług Cyfrowych (Digital Services Innovation Center; DSIC) oraz Grupy Doradczej (Advisory Group). Centrum będzie pracowało wspólnie z agencjami w celu utworzenia współdzielonych rozwiązań i wspólnych szkoleń, co ma usprawnić zarządzanie infrastrukturą i tworzenie treści w ramach Rządu Federalnego. Centrum będzie świadczyło dla poszczególnych agencji usługi wspomagające tworzenie API webowych oraz uruchomi międzyagencyjny program tworzenia technologii mobilnych. Przykłady współdzielonych rozwiązań obejmą narzędzia służące do współdzielenia kodu źródłowego, do tłumaczeń na języki obce, do dodawania napisów pod nagrania video, do testowania użyteczności i dostępności usług internetowych, wspólne hostowanie usług, wspólna architektura bezpieczeństwa. Mają zostać upowszechnione wspólne systemy zarządzania zawartością stron (content management systems; CMS). Wdrożenia współdzielonych systemów mają być wspierane przez wspólne szkolenia i upowszechnianie dobrych praktyk.

Grupa Doradcza będzie miała za zadanie identyfikować luki pomiędzy wdrażanymi standardami i pomagać w ich likwidacji.

 • Utworzenie międzyagencyjnego modelu zarządzania (Intra-Agency Governance) na rzecz podniesienia jakości usług cyfrowych.
 • Wprowadzenie wspólnego dla agencji zarządzania aktywami technologicznymi i wspólnego modelu zamówień publicznych.  Agencje nie powinny prowadzić zakupów produktów technologicznych i usług na poziomie zespołów, biur lub regionów, lecz zarządzać tymi zakupami w sposób „korporacyjny”, korzystając w ten sposób z efektu skali i uzyskując lepsze ceny zakupów. W pierwszej kolejności zostanie utworzona komórka odpowiedzialna za zakup technologii mobilnych i bezprzewodowych, która umożliwi agencjom korzystanie ze wspólnego portalu pozwalającego na zarządzanie zamówieniami, sprawdzanie stanów magazynowych, zarządzanie serwisem i optymalizację kosztów.

Działania zorientowane na potrzeby klienta (“Customer centric”)

 • Dostarczanie lepszych usług cyfrowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi i technologii: „w każdym miejscu, o każdym czasie, na każdym urządzeniu” oznacza m.in. projektowanie responsywnych stron internetowych (dostosowujących się do rozdzielczości urządzenia na jakim są oglądane, z uwzględnieniem smartfonów), optymalizacja pod kątem wyszukiwarek internetowych, łączenie stron, których treści się duplikują, promocja stosowania prostego języka, optymalizacja pod kątem użyteczności (Usability), wyszukiwania i dostępności (accesibility), wspólne biblioteki kodu, wspólne frameworki. Aktualizacja procedur związanych z używaniem domen .gov, zasada ograniczania ilości subdomen.

 • Zwiększenie dostępności usług przez urządzenia mobilne
 • Mierzenie jakości usług i zadowolenia klienta z dostarczanych usług. Zostaną wybrane narzędzia i przygotowane instrukcje pomiaru ww. czynników, a następnie zostaną one zaimplementowane we wszystkich serwisach działających w domenach rządowych.

“Bezpieczeństwo i prywatność”

 • Promocja bezpiecznego wprowadzania nowych technologii

Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego (Department of Homeland Security, DHS) oraz Departament Obrony (Department of Defense, DOD) będą pracować wspólnie z Narodowym Instytutem Standardów i Technologii (National Institute of Standards and Technology, NIST) w celu opracowania standardowych wymagań dotyczących bezpieczeństwa, które powinny być stosowane szczególnie w obszarach zastosowania technologii moblinych i beprzewodowych przez rząd federalny.

 • Ewaluacja i usprawnienie procesów związnych z prywatnością i bezpieczeństwem:

Będzie miało miejsce badanie możliwości przyspieszenia bezpiecznego wprowadzania technologii mobilnych w instytucjach federalnych i obniżanie kosztów ich wdrożenia. Zostaną opracowane przewodniki standardowych implementacji i szkolenia z zakresu bezpieczeństwa. Zostanie zwiekszona ilość zaufanych połączeń internetowych (Trusted Internet Connections, TICs).

Open Government Initiative, Open Government National Action Plan

W związku z realizowaną przez administrację amerykańską polityką “Otwartego rządu” (Open Government) zostały przyjęte dwa dokumenty strategiczne:

1) THE OPEN GOVERNMENT NATIONAL ACTION PLAN FOR THE UNITED STATES OF AMERICA. SEPTEMBER 20, 2011.– Dokument opisuje 26 inicjatyw, które mają przyczynić się do realizacji przyjętych celów strategicznych.

2) SECOND OPEN GOVERNMENT NATIONAL ACTION PLAN FOR THE UNITED STATES OF AMERICA. DECEMBER 5, 2013 –  Dokument opisuje 23 inicjatywy, zarówno bazujące na osiągnięciach wynikających z realizacji pierwszego planu, jak i nowe propozycje.

W dalszej części dokumentu zostały opisane te z inicjatyw, które dotyczą obszaru E-Government 2.0.

Zwiększenie integralności sfery publicznej

 • Promocja partycypacji społecznej i włączenia społeczeństwa do udziału w rządzeniu, poprzez uruchomienie i prowadzenie serwisu internetowego “We the people” służącego do pisania petycji i zbierania pod nimi podpisów. Serwis ma umożliwić społeczeństwu bezpośrednie wpływanie na prowadzone działania polityczne. Działanie to obejmuje również opublikowanie kodu serwisu “We the people” jako open source, co ma pozwolić dowolnym rządom z innych krajów na wdrożenie analogicznej usługi.
 • Stworzenie katalogu dobrych praktyk i mierników partycypacji publicznej (również z wykorzystaniem narzędzi ICT), co pozwoli poszczególnym agencjom rządowym korzystać wzajemnie ze swoich doswiadczeń w tym zakresie.
 • Udostępnienie API „We the People”, które pozwoli innymi podmiotom na integrację z serwisem w celu ułatwienia zbierania podpisów pod petycjami na innych stronach internetowych.
 • Opublikowanie zestawu aplikacji dla developerów oprogramowania (software development kit), które pomogą w budowaniu nowego oprogramowania zintegrowanego z „We the People”.

Bardziej efektywne zarządzanie zasobami publicznymi

 • Zwiększenie efektywności i responsywności instytucji publicznych przez utworzenie serwisu Performance.gov. Serwis internetowy Performance.gov ma pomóc w ukróceniu niegospodarności i zaoszczędzeniu pieniędzy będących w dyspozycji instytucji publicznych, ma również zwiększyć ich odpowiedzialność za wydawane środki. Serwis ma umożliwiać śledzenie wydatków administracji publicznej, w zgodzie z aktualnymi regulacjami, m.in. z Government Performance and Results Modernization Act.
 • Promowanie partycypacji obywatelskiej w postaci budżetów partycypacyjnych realizowanych w określonych społecznościach (inicjatywy te są realizowane m.in. w Chicago, New York, San Francisco, oraz Vallejo), współpraca instytucji rządu federalnego z: Strong Cities, Strong Communities initiative (SC2), the National League of Cities, organizacjami pozarządowymi, filantropami itp., w celu wytworzenia wspólnych dobrych praktyk i narzędzi wspierających wprowadzanie w poszczególnych miastach budżetów partycypacyjnych oraz rozpowszechnianie wiedzy na ich temat.

Poprawa jakości usług publicznych

 • Rozszerzenie poziomu partycypacji publicznej w tworzeniu regulacji – serwis Regulations.gov. Istniejący serwis Regulations.gov, działający w oparciu o Rozporządzenie Prezydenta nr 13563 “Improving Regulation and Regulatory Review”, pozwalający obywatelom na śledzenie propozycji regulacji prawnych i przekazywanie swoich komentarzy, uwag lub kontrpropozycji, jest rozwijany poprzez usprawnianie mechanizmów wyszukiwawczych, ułatwianie komentowania, nowy interfejs użytkownika.
 • Uruchomienie API Regulations.gov umożliwiającego komentowanie proponowanych regulacji za pomocą zewnętrznych stron internetowych (podmiot odpowiedzialny eRulemaking Program Management Office, PMO); współpraca z użytkownikami Regulations.gov na rzecz poprawy sposobu działania serwisu; przygotowanie pilotowego narzędzia ułatwiającego poruszanie się po treści poszczególnych regulacji (podmiot odpowiedzialny eRulemaking Program Management Office, PMO)
 • Wykorzystanie DATA.GOV (serwisu publikującego rządowe dane w ustrukturyzowanych i przetwarzalnych formatach, umożliwiających użytkownikom prywatnym ich wykorzystywanie) jako platformy do pobudzenia innowacji. Aby umożliwić dalszy rozwój tej inicjatywy rząd amerykański we współpracy z rządem Indii udostępni oprogramowanie stanowiące silnik Data.gov jako “Data.gov-in-a-Box” open-source’ową platformę do rozwoju innych bliźniaczych serwisów na całym świecie, stwarzając rządom innych państw możliwość udostępniania otwartych danych i promowania w ten sposób transparentności, zaangażowania obywateli i zaangażowania przedsiębiorców w budowę aplikacji. Ponadto będą prowadzone działania na rzecz rozwoju „społeczności” skupionych wokół Data.gov.
 • DATA.GOV zostanie wyposażone w indeks baz danych pochodzących od wszystkich agencji w jednym katalogu tematycznym.
 • Pobudzenie komunikacji pomiędzy urzędnikami a obywatelami – ekspertami. W tym celu zostanie utworzona sieć ekspercka: ExpertNet, umożliwiająca bardziej skuteczną współpracę i tworzenie grup eksperckich składających się z kompetentnych osób skupionych wokół wybranych tematów.
 • Reforma rządowych stron internetowych Zgodnie z rozporządzeniem prezydenckim 13571, “Streaming Service Delivery and Improving Customer Service” są prowadzone następujące działania: dialog online ze społeczeństwem zmierzający do wskazania stron internetowych i aplikacji rządowych, które wymagają przekształceń; uaktualnienie polityki dotyczącej prowadzenia rządowych stron internetowych.
 • Administracja będzie reformować rządowe strony internetowe zgodnie ze Rządową Strategią Cyfrową (Digital Government Strategy).
 • Rząd będzie publikował wszelkie nieutajnione dane, które mogą być pomocne konsumentom i naukowcom.
 • Promocja „Innowacji przez Współpracę i Wykorzystanie Pomysłowości Amerykańskiego Społeczeństwa” („Innovation Through Collaboration and Harness the Ingenuity of the American Public”) przez rozwój crowdsourcingu oraz partycypacji obywatelskiej w programach naukowych („citizen science”) poprzez zbieranie, analizowanie i współdzielenie danych. Będzie miało miejsce m.in. poprzez uruchomienie przez NASA (National Aeronautics and Space Administration) międzynarodowego konkursu na aplikacje związane z badaniem przestrzeni kosmicznej, a od roku 2014 programu NASA dotyczącego obserwacji asteroidów. Agencja Ochrony Środowiska (Environmental Protection Agency) uruchomi program obserwacji jakości wody, archiwum narodowe będzie prowadzić program włączania obywateli w działalność archiwistyczną, będą również uruchomione programy włączające obywateli w działania geologiczne.

OCZEKIWANE REZULTATY

Rezultaty, jakie mają być osiągnięte w związku z realizacją The Digital Government Strategy:

 1. Umożliwić obywatelom amerykańskim oraz wszystkim osobom pracującym na terenie USA dostęp do informacji i usług będących częścią cyfrowej administracji w każdym miejscu, w każdym czasie i za pomocą każdego urządzenia. Operacjonalizacja modelu zorientowanego na zarządzanie informacjami (“information centric model”): systemy będą interoperacyjne i otwarte. Umożliwione zostanie dostarczanie usług lepszych, niezależnych od urządzeń i mniej kosztownych.
 2. Rząd dostosuje się do rzeczywistości cyfrowej przez stosowanie metod zarządzania urządzeniami, aplikacjami i danymi w sposób inteligentny, bezpieczny i niedrogi. Czerpiąc doświadczenie z dotychczasowych osiągnięć oczekuje się, że w przeszłość odejdą praktyki działań nieefektywnych, kosztownych i niekompletnych i zostanie zbudowana trwała baza do świadczenia usług cyfrowych.
 3. Uwolnienie potencjału danych znajdujących się w zasobach instytucji rządowych pozwoli na upowszechnienie innowacyjności i podniesienie jakości usług świadczonych obywatelom amerykańskim. Społeczeństwo, przedsiębiorstwa i poszczególne agencje rządowe będą mogli podnieść skuteczność swojego działania przez wykorzystanie bogactwa danych gromadzonych na poziomie federalnym. Dzięki temu powstaną liczne aplikacje i usługi wykorzystujące otwarte dane dostępne w formacie czytelnym dla wielu urządzeń.

Rezultaty, jakie mają być osiągnięte w związku z realizacją założeń Open Government:

Usługi administracji rządowej będąć świadczone przy optymalnym wykorzystaniu zasobów publicznych, z zastosowaniem innowacyjnych rozwiązań, takich jak: publikacja danych na zasadzie Open Data, zwiększenie udziału społeczeństwa we współtworzeniu, monitorowaniu i ocenianiu działalności rządu (w tym na zasadzie e-partycypacji oraz włączenia się za pośrednictwem Internetu w pracę agend rządowych), zaangażowaniu społeczeństwa we współrządzenie i we współpracę z agendami rządowymi. Zwiększony zostanie dostęp do usług online i łączności mobilnej, rozwinięta zostanie ogólnodostępna przestrzeń internetowa jako platforma dostarczania usług oraz zaangażowania opinii publicznej w wymianę informacji i pomysłów.