UK: 2050 Pathways

Aplikacja 2050 Pathways to przykład interaktywnych konsultacji społecznych prowadzonych przy wykorzystaniu narzędzi IT, służących wizualizacji przebiegu oraz konsekwencji proponowanych rozwiązań. Aplikacja 2050 Pathways została opracowana przez brytyjską firmę Delib na zlecenie Ministerstwa ds. Energii i Zmian Klimatycznych.

Głównym celem stworzenia i wdrożenia aplikacji 2050 Pathways było przeprowadzenie konsultacji społecznych na temat zmian, jakie społeczeństwo brytyjskie może zaproponować lub też byłoby skłonne zaakceptować w związku z realizacją założeń polityki klimatycznej, zakładającą redukcję emisji CO2 do 20% do roku 2050. Uczestnicy konsultacji mają do dyspozycji pakiet potencjalnych decyzji – możliwych rozwiązań w zakresie dostarczania nowych ekologicznych rozwiązań (np. zwiększenie udziału energii atomowej w ogólnej produkcji energii, zwiększenie udziału energii otrzymywanej ze źródeł odnawialnych czy organicznych – turbiny wiatrowe, biomasa itp.), jak i ograniczeń w dotychczasowych działaniach (np. zmiana w transporcie publicznym – ograniczenie użytkowania indywidualnych samochodów na rzecz większego udziału transportu zbiorowego; zmiana w sposobie ogrzewania domów – zwiększenie udziału energii elektrycznej itp.). Dla każdej z możliwych decyzji system zakłada czterostopniową skalę intensywności wdrożenia – 1 dla rozwiązań, które związane są ze stosunkowo niskim nakładem wysiłku, czy kosztów, ale odznaczających się małą efektywnością w ogólnej redukcji CO2 i 4 dla rozwiązań wymagających wysokiego nakładu kosztów, ale mających znaczny wpływ na realizację misji. Wskazania postulowanego rozwiązania dokonuje się za pośrednictwem animowanych suwaków. Każda opcja decyzji użytkowników uzupełniona jest o krótki komentarz, mający na celu pokazanie z jakimi konkretnie rozwiązaniami wiązać się może podjęta decyzja.

Uczestnik konsultacji może obserwować rezultaty proponowanych przez siebie rozwiązań na wykresie, który w czasie rzeczywistym pokazuje jak podjęte decyzje wpływają na ogólną redukcję oraz jak duży dystans dzieli do uzyskania celu misji jakim jest redukcja emisji CO2 do 20% w roku 2050.

Po zrealizowaniu misji użytkownik może przesłać swoją propozycję rozwiązań do urzędu lub wrócić do aplikacji aby dokonać poprawek. Wyniki konsultacji można udostępnić poprzez serwisy społecznościowe Facebook i Twitter lub za pośrednictwem wygenerowanego linku. Serwis umożliwia także przegląd nadesłanych przez innych uczestników konsultacji propozycji rozwiązań w zakresie redukcji CO2.