Źródła danych

Wskaźnik
Opis
Źródło dla wskaźnika za rok 2009
Źródło dla wskaźnika za rok 2013
GDP
Źródło za rok 2009
Źródło za rok 2009
Poziom bezrobocia
Źródło za rok 2009
Źródło za rok 2013
IDI
ICT Development Index - jeden z głównych wskaźników mierzących rozwój społeczeństwa informacyjnego. Bazuje na 11 wskaźnikach ICT pogrupowanych w 3 kategoriach: dostępności (dotyczy przede wszystkim infrastruktury), wykorzystania (mierzą intenstywność wykorzystania poszczególnych technologii) i umiejętności (wskaźniki dot. umiejętności czytania i skolaryzacji). Źródło za rok 2010 *
Źródło za rok 2013
HDI
Definicja: ocenia kraje na trzech płaszczyznach: długiego i zdrowego życia, wiedzy i dostatniego standardu życia. Wskaźniki pomiaru: oczekiwana długość życia, średnia liczba lat edukacji otrzymanej przez mieszkańców w wieku 25 lat i starszych, oczekiwana liczba lat edukacji dla dzieci rozpoczynających proces kształcenia, dochód narodowy per capita w USD, liczony według parytetu nabywczego waluty (PPP $)Źródło za rok 2009
Źródło za rok 2009
EGDI Total
EGDI jest średnią ważoną trzech normalizowanych wartości trzech najważniejszych aspektów e-government: zakresu i jakości usług online (Online Service Index, OSI), status rozwoju infrastruktury telekomunikacyjnej (Telecommunication Infrastructure Index, TII) oraz nieodłącznego kapitału ludzkiego (Human Capital Index, HCI).Źródło za rok 2009
Źródło za rok 2013
OSI
Online Service Index jest badaniem obejmującym cztery sekcje dotyczące czterech etapów rozwoju e-government:
1) podstawowa obecność online,
2) zwiększona obecność online,
3) obecność na poziomie transakcyjnym,
4) połączenie z obywatelami,
Prawie wszystkie pytania zawierają odpowiedzi "tak" lub "nie".
Źródło za rok 2009
Źródło za rok 2013
TII
Definicja (na podstawie UN E-Government Survey 2014): Wartością składową dla infrastruktury informatycznej jest średnia arytmetyczna (liczba użytkowników internetu + liczba linii telefonicznych + liczba użytkowników szerokopasmowych sieci komórkowych + liczba sieci szerokopasmowych). Ostatecznie składowa wartość TII jest normalizowana poprzez przyporządkowanie dla danego państwa a następnie odjęcie najniższej wartości składowej w badaniu a następnie podzieleniu ich przez zakres wskaźników dla wszystkich państw.Źródło za rok 2009
Źródło za rok 2013
HCI
Definicja (na podstawie UN E-Government Survey 2014): Human capital composite (HCI) value = Ilość dorosłych umiejących czytać i pisać + wskaźnik skolaryzacji + oczekiwane lata nauki szkolnej (nowy wskaźnik uwzględniany od badania z roku 2014) +lata przebytej edukacji (nowy wskaźnik uwzględniany od badania z roku 2014).

Źródło za rok 2009
Źródło za rok 2013
OSI Stage 3
Definicja (w ujęciu UN E-government Survey 2014): Usługi transakcyjne: strony rządowe zaangażowane w dwukierunkową komunikację z obywatelami, włączając w to zwracanie się i otrzymywanie możliwości wpływu na rządową politykę, programy, regulację itp. W celu pomyślnego zapewnienia wymiany wymagana jest pewna forma elektronicznej weryfikacji tożsamości obywatela. Strony rządowe przetwarzają transakcje pozafinansowe takie jak wypełnianie deklaracji podatkowych lub też składanie wniosków o certyfikaty, licencje czy pozwolenia. Obsługują również transakcje finansowe takie, gdzie przesył pieniędzy prowadzony jest na zabezpieczonych łączach.Źródło za rok 2009
Źródło za rok 2013
OSI Stage 4
Definicja wg UN E-Government Survey 2014: Połączone ze sobą usługi: strony rządowe zmieniły sposób komunikowania się rządów z obywatelami. Są one proaktywne w pozyskiwaniu informacji i opinii od obywateli korzystających z Web 2.0. i innych interaktywnych narzędzi. E-usługi i e-rozwiązania nieprzerwanie wcinają się w działalność departamentów i ministerstw, informacja, dane i wiedza przez specjalne aplikacje transferowane są z agencji rządowych. Rządy odeszły od koncentracji na sobie w kierunku koncentracji na obywatelu, gdzie e-usługi skierowane są w stronę obywateli poprzez serie wydarzeń i grupy co pozwala świadsczyć dokładnie skrojonych usług. Rządy tworzą środowisko, które zachęca obywateli do bycia bardziej zaangażowanymi i działań mających znaczenie w procesach podejmowania decyzji.Źródło za rok 2009
Źródło za rok 2013
EPI
Definicja wg UN E-Government Survey 2014:
E-participation index stanowi dodatkowy wskaźnik w badaniach e-government Organizacji Narodów Zjednoczonych (UN E-Government Survey). Rozszerza on zakres badania poprzez zwrócenie uwagi na stopień wykorzystania usług online do zapewnienia przez rządy dostępu do informacji dla obywateli („e-information sharing”), interakcji z interesariuszami (“e-consultation”) oraz zaangażowaniem z procesy podejmowania decyzji (e-decision making”).
Źródło za rok 2009
Źródło za rok 2013